LATINSKI PREGOVORI IN KRATKI IZREKI   

 
 

A

 

Adam, prvi človek, je vse izgubil zaradi jabolka.

Adam, primus homo, bona perdidit omnia pomo.

Ali cesar ali nič (vse ali nič).

Aut Caesar aut nihil.

Ali ne poskušaj ali pa končaj.

Aut non tentaris, aut perfice!

Ali z mirom ali z vojno.

Aut pax aut bellum.

 

 

B

 

Beraču niso niti sorodniki prijatelji.

Mendico ne parentes quidem amici. 

Beseda je dovolj.

Verbum sat [satienti].  

Beseda je vredna pohvale, če ji sledi dejanje.

Verbum laudatur, si factum sequatur.

Beseda modremu.

Verbum sap (sapienti).  

Besede mičejo, zgledi vlečejo.

Verba movent, exempla trahunt.

Besede odletijo, zapisi ostanejo.

Verba volant, scripta manent.

Besede učijo, zgledi vlečejo.

Verba docent, exempla trahunt.

Bik, ki sedaj nosi rogove, je nekoč bil tele.

Ante fuit vitulus, qui nune fert cornua taurus. 

Blagor človeku, ki najde modrost!

Beatus homo qui invenit sapientiam!

Blagor tistemu, ki najde pravega prijatelja.

Beatus qui invenit amicum verum.

Blagor ubogim na duhu

Beati pauperes spiritu. (Jezusova pridiga na gori)

Blažji je udarec zla, na katerega se je vnaprej mislilo.

Praecogitati mali mollis ictus venit. 

Bodi družaben, potem boš ljubljen.

Ut ameris, amabilis esto.

Bodi luč.

Fiat lux. 

Bodi najbližji dobrim, če ne moreš biti najboljši.

Proximus esto bonis, si non potes optimum esse.   

Bodi previden!

Cura, ut valeas!

Bodi vsaj dober,če že ne moreš biti pameten.

Esto bonus saltem, si non potes esse peritus.

Bodi zadovoljen s svojo usodo.

Gaude sorte tua!

Bog je počasen, vendar dosegljiv.

Deus non est velox ad poenam. 

Bog je v nas in mi se grejemo z njegovo pobudo.

Est deus in nobis, agitante calescimus illo.

Bog modro skriva prihodnost v temni noči.

Prudens futuri temporis exitum caliginosa nocte premit deus.

Bogastvo ne odžene smrti.

Mors non curat munera.

Bogat je tisti, ki ima toliko, da si nič več ne želi.

Dives est, cui tanta possessio est, ut nihil optet ampilus.

Bogat je tisti, ki je zadovoljen s svojo usodo.

Is dives vocatur, qui sua sorte contentus est.

Bogataš je vsakemu všeč, siromak je povsod preziran.

Dives ubique placet, pauper ubique iacet.

Bogovi s pravičnimi očmi gledajo človeške stvari.

Acpicium ocelis superi mortalia iustis. 

Bogovi so dali pobožnim boljše.

Di meliora piis dent.

Bojim se Danajcev, tudi če prinašajo darila

Timeo Danaos et dona ferentes.(Vergil)

Bolj ko nekoga častiš, več želi.

Quo plus honoras quemquem plus sibi arrogat.

Bolj potrebuješ prijatelja kot ogenj in vodo.

Amicus magis necessarius quam ignis et aqua.

Bolje je nepravičnost trpeti, kot jo povzročati.

Accipere quam facere praestat iniuriam.

Bolje je prehiteti kot biti prehiten.

Praevenire melius est quam praeveniri.

Bolje pozno kot nikoli!

Potius sero quam numquam!

Boljše je dobro ime kot veliko bogastvo.

Melius est nomen bonum, quam divitae multae.

Boljše se je spotakniti z nogami kot z jezikom.

Satius est pedibus labi quam lingua.

Bolnik upa dokler diha.

Aegroto dum anima est, spes est.

Bori se možato, prenašaj potrpežljivo.

Certa viriliter, sustine patienter.

Božja volja.

Deus vult.

Brada ne naredi filozofa.

Barba non facit philosophum.

Brez dela ne bo kruha v [tvojih] ustih. Brez dela ni jela.

Sine labore non erit panis in ore.

Brez dneva.

Sine die. 

Brez napora ni znanosti.

Di scentias laboribus vendunt.

Brez priprave.

Ex abrupto.

 

 

Č

 

Čas leti, ura zbeži.

Tempus volat hora fugit.  

Čas sam od sebe prinese nasvet.

Tempus ipsum affert consilium.

Čas teče.

Tempus fugit.

Čas življenja poteka ob neštetih težavah.

Casibus innumeris decurrunt tempora vitae.

Časi se spreminjajo in mi z njimi.

Tempora mutantur et nos mutamur in illis.

Čast je nagrada za vrlino.

Honor est praemium virtutis.

Če bi še naprej molčal, bi še naprej ostal filozof.

Si tacuisses, philosophus mansisses.

Če enkrat škoduješ, vedi, da mnogim pretiš.

Si noceas uni, multis te scito minari.

Če hočeš biti sit, sprejmi to, kar se ti daje.

Accipe quale datur, si cupis esse satur.

Če je drugemu dovoljeno, tebi ni.

Aliis si licet, tibi non licet.

Če je nasvet kratek, se pravi, da je tudi dober.

Si breve consilium, dicitur esse bonum.

Če na začetku dovolimo en absurd, mu jih sledi neskončno.

Uno absurdo dato, infinita sequuntur.

Če ne delaš pošteno,delaj preudarno.

Si non caste, caute tamen.

Če ne znaš govoriti, se nauči poslušati.

Auscultare disce, si nescis loqui.

Če nekaj želiš imeti, ne prenehaj iskati; drevo ne pade po prvem, ampak po mnogih udarcih.

Cum quad habere cupis, noli cessare petendo: arbor nonprimo, sed saepe cadit.

Če odstraniš eno napako, jih boš popravil sto.

Unum castigabis, centum emendabis.

Če se jih veliko vpleta, se posel zaplete.

Mulotorum opera res turbantur.

Če se ne držiš pravil igre, zakaj želiš sodelovati v njej?

Ni leges sequeris ludi, quid ludere quares? 

Če želiš igrati, sprejmi pravila igre.

Si lundum quaeris, ludi legem patieris.

Če želiš mir, poskrbi za pravico.

Si vis pacem, para iustitiam.

Če želiš mir, se pripravi na vojno.

Si vis pacem, para bellum.

Če želiš živeti v miru, molči.

Tace, si vis vivere in pace.

Česar se moraš paziti, je neumno delati.

Tu quod cavere possis, stultum est admitere.

Četudi bi imel deset jezikov, bi jih moral vse zadržati.

Si decem habeas linguas, mutum esse addecet.

Četudi je najgrša, je vsaki ženski všeč njena zunanjost.

Pessima sit, nulli non sua forma placet.

Čigar regija, tega vera.

Cuius regio, eius religio . 

Čista vest - tisoč prič.

Conscientia mille testes.

Čisti računi - dobri prijatelji.

Clara pacta, boni amici.

Človek človeku - volk.

Homo homini lupus.(Thomas Hobbes)

Človek je merilo vseh stvari.

Homo mensura.

Človek se po pijači spozna.

Vinum animi speculum. 

Človek se uči do smrti.

Vivere tota vita discendum est.

Človek sem, torej mi ni tuje nič človeškega.

Homo sum, humani nihil a me alienum puto.

Človeku več pomeni sreča kot pamet.

Fortunaad homines, plus quam consilium.

Človeška zloba ne pušča nič dotaknjeno.

Fraus intactum nil humana relinquit.

Človeško se je motiti, neumno pa je vztrajati v napaki.

Errare humanum est, in errore perservare stultum.

Čudež sveta.

Stupor mundi. 

Čudovito leto.

Annus mirabilis.  

Čuvaj morale.

Custos morum. 

 

 

D

 

Da bi bil oproščen kazni, naj bo tvoja denarnica odprta.

Ut tibi sit poenae venia, sit aperta crumena. 

Da bi človek bil brez kazni, naj živi brez zločinov.

Ut poena careat homo, purus crimine vivat.

Da bo tvoja nočna ura mirna, naj bo tvoja ura večerje kratka!

Ut sis nocte levis, sit cena brevis!

Daj cesarju, kar je cesarjevega.

Reddite ergo quae sunt Caesaris, Caesari.

Dajati je božansko, prejemati človeško.

Divinum dare, humanom accipere.

Dan uči dan.

Dies diem docet.      

Dejanja govorijo.

Facta loquuntur.

Dejanja so težja od besed.

Sunt facta verbis difficiliora.

Dejanja, ne besede.

Acta non verba. 

Delaj drugim, kar želiš, da drugi delajo tebi.

Hoc factis homini, quid cupis esse tibi.

Delaj kar delaš, v pomenu "To kar delaš, delaj dobro" ali "Bodi resen pri tem kar počneš."

Age quod agis.

Delati je moliti.

Laborare est orare.

Deli in vladaj.

Divide et impera.     

Delo vse premaga.

Laborare omnia vincit.

Denar ne smrdi.

Pecunia not olet.

Denar vse kupuje in prodaja, daje in dano vzame.

Omnia nummus emit venditque, dat et dana demit. 

Denarju se vse podreja.

Pecuniae oboediunt omnia. 

Dežela nikogar.  (Nikogaršnja dežela.)

Terra nullius.

Do dna.

Ad fundum.

Do modrosti pripelje razum, ne starost.

Sensus, non aetas, invenit sapientiam.

Do neke mere.

Taliter qualiter. 

Do neskončnosti.

Ad infinitum. 

Do slave se pride po tesni poti.

Ad augusta per angusta.

Dober mož bo vedno začetnik.

Bonus vir semper tiro.

Dober mož ne laže.

In bonum virum non cadit mentiri. 

Dober pastir striže ovce, na pa jih daje iz kože.

Boni pastoris est tondere pecus non deglubere.  

Dobesedno.

Ad verbum.

Dobra diagnoza, dobro zdravilo.

Bona diagnosis, bona curatio.

Dobro je obljube izpolnil tisti, ki je plačal dolgove.

Se bene devovit, quisque sua debita solvit.

Dobro ljudi mora biti najvišji zakon.

Salus populi suprema lex esto.

Dobro počutje pacienta je najpomembnejši zakon.

Salus aegroti suprema lex.

Dobro povedano.

Apte dictum.

Dobro zdravje je vredno več kot največje bogastvo.

Bona valetudo melior est quam maximae divitiae.

Dokaz z denarjem.

Argumentum ad crumenam. 

Dokazovati s sabo to, kar je treba dokazati.

Circulus in demonstrando. 

Dokler diham, upam.

Dum spiro, spero.(Cicero)

Dokler dopuščajo moč in leta, prenašajte napore, bo že s tihim korakom prišla upognjena starost.

Dum vires annique sinunt, tolerate labores: iam veniet tacito curva senecta pede.

Dokler si srečen boš imel veliko prijateljev.

Donec eris felix multos numerabis amicos.(Ovid)           

Dokler živiš, je primerno upati.

Dum vivis, sperare decet.

Dom je vsakomur najboljši prijatelj.

Domus cuique optimus est amicus.

Dosmrtno.

Ad tempus vitae.

Dovolj je bilo povedano za modre.

Dictum sapienti sat est.(Plautus) 

Drevo sodi po sadu,ne po listih.

Fructu, non foliis arborem aestima.

Drevo spoznamo po sadežih.

E fructu arbor cognoscitur.

Drugemu vedno oproščaj, sebi nikoli.

Altere sempri ignostico, tibi ipsi nomquam. 

Drugi dobi je prikladnejše drugo dejstvo.

Aetatem aliam aliud factum condecet.

Drugi jaz.

Alter ego.

Drugo obdobje, druge navade.

Mores secundum tempus.

Drži se upanja, edino upanje človeka tudi na smrtni postelji ne zapusti.

Spem retine, spea una hominem nec morte relinquit.

 

 

E

 

Eden za vse in vsi za enega.

Unus pro omnibus et omnes pro uno.

En sam, a kot lev.

Unus, sed leo!

Ena lastovka še ne pomeni pomladi.

Una hirundo non facit ver.

Ena laž prinaša drugo.

Fallacia alia aliam trudit. 

Enostaven je govor resnice.

Veritatis oratio simplex est.

Enostavnost je v našem času zelo redka.

Aevo rarissima nostro simplicitas.

 

 

G

 

Glas ljudstva je glas boga.

Vox populi, vox dei.

Gledaš iver v očesu tvojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš.

Vides festucam in oculo fratris tui, et trabem in oculo tuo non vides.

Glej spodaj.

Vide infra (v.i.).  

Glej zgoraj.

Vide supra (v.s.).  

Golo ime.

Nomen nudum.

Gorje premaganim!

Vae victis. 

Gorje tistemu, ki je sam!

Vae soli!

Govorice so pogosto glasnejše od resnice.

Fama quidem vere maior plerumque volucris.

Govoril sem.

Dixi. 

 

 

H

 

Hanibal je pred vrati. Zapravljanje časa, ko je sovražnik že tu.

Hannibal ante portas.

Hiti počasi! Napreduj hitro, vendar previdno.

Festina lente! (moto cezarja Avgusta)         

Hitro ze zgodi, kar hočejo bogovi.

Cito fit, quod di volunt.

Hladna je beseda: moje in tvoje.

Frigidum illud verbum: meum ac tuum.

Hrabrim pomaga bog.

Audentes deus ipse iuvat.

Hvaležnost rodi hvaležnost.

Gratia gratiam parit.

 

 

I

 

Identičen.

Verbatim. 

Igra je bila zaigrana; ploskajte! 

Acta est fabula plaudite!(Cesarj August)  

Ime je znamenje. V imenu je pomen.

Nomen est omen.

In zdaj, kralji, bodite opozorjeni vi, ki razsojate na zemlji...

Et nunc reges, intelligite erudimini qui judicatis terram... (Biblija)

Iskrenost po navadi pripelje do propada.

Ad perniciem solet agi sinceritas.

Iščite in boste našli.

Quaerite et invenietis.

Iz dna srca.

Ab imo pectore. (Julij Cezar) 

Iz enega se nauči vse.  

Ab uno disce omnes.(Vergil) 

Iz lakomnosti se porajajo vsi zločini in kriminal.

Ex avarita omnia scelera ac maleficia gignuntur.

Izgubil sem dan.

Diem perdidi. (imperator Tit)   

Izjema potrjuje pravilo.

Exceptio firmat regulam.

Izkoristi dan. (Užij dan!)

Carpe diem.(Horac)

Izkušnja je najboljši učitelj.

Experientia est optima rerum magistra.

Izumi poudarijo življenje, ki je olepšano z umetnostjo.

Inventas vitam iuvat excoluisse per artes.

 

 

J

 

Jabolko ne pade daleč od drevesa.

Non procula proprio stipite poma cadunt.

Jaz sam.

Solus ipse. 

Jaz sem alfa in omega, prvi in zadnji, začetek in konec.

Ego sum alpha et omega, primus et novissimus, principium et finis.

Jaz sem pot, resnica in življenje.

Ego sum via et veritas et vita.

Jej, pij, igraj se, po smrti ni nobenega uživanja.

Ede, bibe, lude, post mortem nulla voluptas.

Jemo zato, da živimo, ne živimo zato, da jemo.

Edere oportet ut vivas, non vivere ut edas. 

Jesti moraš, da živiš, in ne živeti, da ješ.

Esse oportet, ut vivas, non vivere, ut edas.

Jeza je kratkega daha.

Ira furor brevis est.(Horacij)

Jezik, roka, drža, noga prikažejo pijanost.

Lingua, magnus, gestus, pes signant ebrietatem.

Jutri, jutri, vedno jutri in tako poteče celo življenje

Cras, cras, semper cras et sic dilabitur aetas. .

 

 

K

 

K zvezdam.

Ad astra.

Kadar lažem in povem, da lažem, ali takrat lažem ali govorim resnico?

Cum mentior et mentiri me dico, mentior an verum dico?

Kadar žena sama misli, zlobno misli.

Mulier cum sola cogitat, male cogitat.

Kaj je novega iz Afrike?

Quid novi ex Africa?

Kaj zdaj?

Quid nunc.  

Kako si?

Quomodo vales.  

Kako varljivo je človeško upanje.

O fallacem hominum spem.

Kako velik umetnik umre z menoj.

Qualis artifex pereo.(Nero) 

Kakor si sejal, tako boš žel.

Ut sementem feceris, ita metes.

Kakršna mati, taka hči.

Sicut mater. Ita filia eius.

Kakršno življenje, takšna smrt.

Qualis vita finis ita.

Kakšen mož, tak način govorjenja.

Qualis vir, talis oratio.

Kam greš?

Quo vadis?

Kaplja vrta skalo, ne s silo, temveč z vztrajnim padanjem.

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.

Kar je bilo treba dokazati

Quod erat demonstrandum.(Evklid)

Kar je danes meni, bo jutri tebi.

Hodie mihi, cras tibi.

Kar je dobro diagnosticirano, je lahko dobro zdravljeno.

Bene diagnoscitur, bene curatur.

Kar je nujno, je kruto.

Dura necessitas.  

Kar je treba storiti, stori hitro.

Quod faciendum, fac cito.

Kar je.

Quod est (q.e.).  

Kar me hrani, me uničuje.

Quod me nutrit me destruit. 

Kar modrost ustvari, pijanost poruši.

Ebritas franguit, quidquid sapienta tangit.

Kar ni danes, bo jutri.

Quod hodie non est, cras erit.

Kar nočeš, da storijo tebi, ne stori drugim.

Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris. 

Kar se hitro dobi, se hitro izgubi in propade.

Quod cito lucratur, cito perditur et nihilatur.

Kar se iz preteklosti z ugodjem spominjaš, to poučuje v prihodnosti.

Quae memorata placenta prisca, futura docent.

Kar se je zgodilo, je pravljica  ali Pravljica je končana

Acta est fabula.(Avgustove zadnje besede)

Kar se nekomu dopusti zaradi naklonjenosti, ne more biti primer drugim.

Quod alicui gratuose conceditur, trahi non debet ab aliis in exemplum.

Kar sejemo, to žanjemo, kar dajemo, to prejemamo.

Quod serimus, metimus, quod damus, accipimus. 

Kar ženska pove strastnem ljubimcu, to je treba zapisati v veter in brzico vode.

Mulier cupido quod dicit amanti in vento et rapida scribere oportet aqua. 

Karkoli bo postalo največje, je postalo od najmanjšega.

Quidquid faturum est summum, ab imo nascitur. 

Karkoli delaš, delaj pametno in se oziraj na konec.

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.

Karkoli izrečeno v latinščini se sliši globoko.

Quidquid latine dictum sit, altum viditur.

Karkoli se učiš, se učiš zase.

Quidquid discis, tibi discis.

Karkoli že je, se bojim deklet, celo, ko poljubljajo.

Quidquid id est timeo puellas et oscula dantes.

Kartagino je treba porušiti.

Delenda Carthago. (Kato, starejši)

Kaznivo dejanje.

Actus reus. 

Kdo prej pride prej melje.

Abducent praedam,qui occurrit prior.

Kdor dobro opazuje, dobro uči.

Qui bene distingvit, qui bene docet.

Kdor dobro razlikuje, dobro sodi.

Bene iudicat qui bene distinguit.

Kdor doseže dovolj, naj si nič več ne želi.

Quod satis est cui contingit, nihil amplius optet.

Kdor drugemu pomaga, sebi dela dobro.

Sum facit bonum, qui alterium adiuvat.

Kdor drugemu slabo pripravlja, svoji glavi kroji nesrečo.

Capiti suo malum suit, qui altera malum struit. 

Kdor greši pijan, se kesa trezen.

Qui peccat ebrius, laut sobrius.

Kdor hitro da, dvakrat da.

Bis dat, qui cito dat.

Kdor hitro sodi, hitro obžaluje.

Ad paenitendum propat, cito qui iudicat.

Kdor je star, je redko tudi srečen.

Rarum est felix idemque senus.

Kdor je umerjen v jedi, je sebi zdravnik.

Modicus cibi, medicus sibi. 

Kdor je živel neopazno, je dobro živel.

Bene vixit, qui bene latuit.

Kdor koplje jamo, pade vanjo.

Quis fodit foveam incidet in eam.

Kdor leti nad zvezdami, hitro pade.

Nam cito saepe ruit, qui super astra volat.

Kdor me ogovarja, ta me na koncu tudi sovraži.

Qui me corrodit, hic me finaliter odit.

Kdor meri svoja bremena, jih lahko tudi nosi.

Qui sua metitur pondera, ferre potest.

Kdor molči, je videti, da se strinja.

Qui tacet, consentire videtur.

Kdor ne dela, naj tudi ne je.

Qui non laborat, non manducet.

Kdor ne ljubi ljubosumno, ta ne ljubi.

Qui non zelat, non amat.

Kdor ne more koristiti, naj ne škoduje.

Qui iuvare non potest, non noceat.

Kdor ne zna molčati, ne zna niti govoriti.

Qui nescit tacere, nescit et loqui. 

Kdor ni z mano, je proti meni.

Qui non est mecum, contra me est. 

Kdor nič nima, nič ne prezira.

Nihil habenti nihil deest.

Kdor nima žene, nima prepira in bolečine.

Qui caret uxore, lite caret atque dolore. 

Kdor piše, dvakrat bere.

Qui scribit, bis legit.

Kdor poseka korenine, zaman pričakuje plodove.

Quisquis abscidit radices, frustra fruges quaeritat.

Kdor posodi denar prijatelju, ima dvojno škodo; ker je izgubil denar in hkrati prijatelja.

Pecuniam amico credens fert damnum duplex; argentum enim et sodalem perdidit simul.

Kdor preveč dokazuje, nič ne dokaže.

Qui nemium probat, nihil probat.

Kdor se loti meča, ga meč tudi pogubi.

Qui fugiebat, rursus proeliabatur.

Kdor se prepira s pijancem, prizadene odsotnega. Beži stran od pijancev!

Absentem laedit, qui cum ebrio litigat.

Kdor sprejema darila, zaradi daril postaja suženj.

Si munus capio, servus pro munere fio.

Kdor tvega, zmaga.

Una salus victis, nullam sperare salutem.

Kdor vpraša, ne pogreši.

Qui rogat, non errat.

Kdor vrže kamen v zrak, ga vrže na svojo glavo.

Qui in altum mittit lapidem, super caput eius cadet.

Kdor vse trdi, nič ne izključuje.

Qui totum dicit, nihil excipit. 

Kdor z malim ni zadovoljen, velikega ni vreden.

Cui parum non sufficit, maiora non meruit.

Kdor zmore več, zmore tudi manj.

Qui potest maius, potest et minus.

Kdor zna veliko obljubljati, veseli norca.

Laetificat stultum, qui scit promittere multum. 

Kdor želi delati zlo, vedno najde razlog za to.

Male facere qui vult, nonquam non casam invenit.

Kjer (je) med, tam (so) čebele.

Ubi mel ibi apes. 

Kjer govori zlato, je vsak govor odveč.

Auro loquente omnis sermo inanis est. 

Kjer je bogastvo, tam so tudi prijatelji.

Ubi opes, ibi amici.

Kjer je dim je tudi ogenj.

Ubi fumus, ibi ignis.

Kjer je korist, tja poštenost redko zaide.

Ubi lucrum est, ibi esse vix audet fides.

Kjer je papež, tu je tudi Rim.

Ubi papa, ibi roma. 

Kjer je potreba, tu razum odide, odide pa tudi modrost.

Vis ubi est, ibi ratio exit, exit et sapientia. 

Kjer je skromnost, tam je tudi modrost.

Ubi humilitas, ibi sapientia. 

Kjer je složnost, je zmaga.

Ubi concordia, ibi victoria.

Kjer je tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce.

Ubi enim est thesaurus tuus, ibi erit et cor tuum.

Kjer je velike hvale, tam je tudi veliko laži.

Ubi multa laus, ibi multa fraus.

Kjer ni nobenega reda, vlada večni strah.

Ubi nullus ordo, sempiternus horor inhabitat. 

Kjer ni tožnika, tam ni sodnika.

Ubi non accusator ibi non iudex.  

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima.

Duobus litigantibus tertius gaudet.

Kjer si ti, Gaj, tam bom tudi jaz, Gaia.

Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia.

Kjer sta usmiljenost in ljubezen, tam je Bog.

Ubi caritas et amor Deus ibi est. 

Kjer vlada sila, razum nič ne koristi.

Ubi vis imperat, non prodest ratio.

Klasično mesto.

Locus classicus.

Klin se s klinom zbija.

Clavum clavo extruditur.

Kmetu gre najbolje, ko joče, in najbolj slabo, ko se smeje.

Rustica gens, optima flens, passima ridens.

Knjige imajo svojo usodo.

Habent sua fata libelli.

Knjige so neke naučile z učenim, druge pa pripeljale do norosti.

Libri quosdam ad scientiam, alios ad insaniam deduxere. 

Ko govori denar, preglasi vse.

Auro loquente nihil pollet quaevis oratio.

Ko je dovoljen cilj, so dovoljena tudi sredstva.

Cum fines est liciturs, etiam media sunt licita.

Ko je poraz neizogiben, je pametno oditi.

Ubi vinci necesse est, expedit cedere.

Ko nekdo ni močan z orožjem, se velja boriti s pretkanostjo.

Dolo pugnandum est, dum quis par non est armis.

Ko preneha vzrok, preneha tudi posledica.

Cessante causa, cessat effectus.

Ko smo zdravi, z lahkoto dajemo nasvete bolnim.

Facile omnes, quom valemus, recta consilia aegrotis damus.

Ko žena joče, s solzami pripravlja zasedo.

Struit insidias lacrimis, dum femina plorat.

Kocka je padla.

Alea iacta est.(Julij Cezar)

Kogar bog hoče uničiti, mu vzame pamet.

Quem deus perdere vult dementat.

Kogar ljubijo bogovi, umre mlad.

Quem di diligunt adolescens moritur.

Koliko časa še?

Quousque tandem?(Cicero)

Kolikor ljudi, toloko mnenj.

Quot homines tot sententiae.  

Kolikor več imamo,toliko več si želimo.

Eo maiora cupimus,quo maiora venerunt.

Komur je veliko dopuščeno, ta naj sebi najmanj dopušča.

Minimum decete libere, cui multum licet.

Končan posel spremlja veselje.

Acti laboris comes est laetitia.

Konec okrona delo.

Finis coronat opus. 

Konec življenja ni konec ljubezni.

Finis vitae sed non amoris. 

Korenina vsega zla je pohlep po denarju.

Radix enim omnium malorum est cupiditas.

Kruha in iger.

Panem et circenses.(Decimus Junius Juvenal)

 

 

L

 

Labod med racami.

Cygnus inter anates.  

Lačnemu je kos kruha boljši kot gora zlata.

Unus panis esurienti melior est quam mons aureus.

Lačni nič ne prezira.

Nihil contemint esuriens. 

Ladja, ki je velika na reki, je majcena na morju.

Navis quae in flumine magna est, in mari parvula est. 

Lahko je s tujim biti darežljiv.

Facile largiri de alieno. 

Lakomnež išče nebo v blatu.

Caleum avarus in careno quaerit.

Lakomnost in skopost sta pogubna.

Avarita et superbia perniciosae.

Lakomnost navaja človeka na vsakršne zločine.

Avaritia hominem ad quodvis maleficum impellit.

Lakomnosti primanjkuje vse.

Avaritae desunt omnia.

Lakota je začimba za vsak obrok. Lakota je najboljši kuhar.

Cibi condimentum est fames.

Lastna hvala, cena mala. (Samohvala smrdi.)

Propia laus sordet.

Lastnik bogastva ponoči malo spi.

Dormit nocte parum possessor divitiarum.

Lastnost neumnosti je pripeljati samega sebe v očitno pogubo.

Stultitiae est se ipsum in evidens periculum conicere.

Lažje je reči kot narediti.

Levis dicere quam facere est. 

Lažje je soditi o tujem kot o svojem.

Facilius emendabis minore poena.

Leni imajo vedno praznike.

Ignavis semper feriae sunt. 

Lepotica se končuje z ribjim repom.

Desinit in piscem mulier formosa superne. (Horacij)     

Leta rastejo, toda moč slabi.

Crescunt anni, descrescunt vires.

Ljubezen - bolezen. (Zaljubljeni - ponoreli)

Amantes, amentes.

Ljubezen brez majhnih prepirov ne traja dolgo.

Non bene, si tollas proelia, durat amor.

Ljubezen do očetnjave je naš zakon.

Amor patriae nostra lex.

Ljubezen in naslada so človeškega rodu.

Amor ac deliciae generis humani.

Ljubezen je bistvo življenja.

Amor est vitae essentia.

Ljubezen je enaka za vse.

Amor omnibus idem.

Ljubezen je lahkoverna.

Credula res amor est. 

Ljubezen premaga vse, denar pa ljubezen.

Omnia vincit amor, sed nummus vincit amorem.

Ljubezen vse premaga.

Amor vincit omnia.

Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.

Diliges amicum tuum sicut te ipsum.

Ljubi, da boš ljubljen.

Ut ameris, ama.

Ljudje se, medtem ko učijo, učijo.

Homines, dum docent, discunt.(Seneka)

Ljudje verjamejo to, kar želijo.

Homines quod volunt credunt.(Julij Cezar)

Lončar zavida lončarju, drvar drvarju.

Figulus figulo invidet, lignarius lignario. 

 

 

M

 

Majhna iskra povzroči pogosto velik plamen.

Parva scintilla saepe magnam flamam excitat.

Mala vrlina je določene stvari zamolčati; nasprotno pa je resna napaka govoriti to, kar je potrebno zamolčati.

Exigua est virtus praestrare silentia rebus; at contra est culpa tacenda loqui.

Malemu dodaj malo, umerjeno prispevaj neznatnemu, tako bo čez nekaj časa nastala velika gomila.

Adde parum parvo, modicum superadde pussilo, tempore sic parvo magnus acervus erit.

Med dvema zlema je treba izbrati tisto manjše.

De duobus malis semper minus eligendum est.

Med iztrebki in urinom smo rojeni.

Inter faeces et urinam nascimur.

Med spise.

Ad acta.

Med tem.

Ad interim. 

Med v ustih, žolč v srcu.

Mel in ore, fel in corde. 

Med vojnami zakoni (ali umetnosti) molčijo.

Inter arma enim silent leges.(Cicero)

Medicina je najbolj plemenita med umetnostmi.

Omnium artium medicina nobilissima est.

Medtem ko ženska joče, kuje maščevanje.

Dum femina plorat, decipere laborat.

Mene veseli moje, tebe tvoje, vsakega svoje.

Me mea delectant, te tua, quemeque sua. 

Mere se drži, mera je najboljša v vsaki stvari.

Mensuram serva, modus in re est optimus omni.

Mestu in svetu! (Pozdrav)

Urbi et orbi!

Mir (naj bo) z vami.

Pax vobiscum. 

Mir je boljši od najbolj pravične vojne.

Pax melior est quam iustissimum bellum.

Mir je najboljše zdravilo.

Optimum medicamentum quies est.

Mislim, torej sem.

Cogito, ergo sum.(Descartes)

Mladi imajo moč, stari pa modrost.

Potentia est in iunioribus, prudentia autem in senioribus.

Mladi se naučijo tega, kar so stari peli.

Addiscunt iuvenes, quod cecinere senes. 

Mladost - veter.

Inventus - ventus.

Mladost je prekipela.

Adolescentia deferbuit.

Moč navade je velika. Navada je železna srajca.

Consuetudinis vis magna est.

Moder človek se nikoli ne jezi.

Numquam sapiens irascitur.

Moja krivda.

Mea culpa.

Molčati je velika stvar.

Res est magna tacere.

Moli in delaj. (moto benediktincev)

Ora et labora.

Mornar govori o vetrovih, orač o bikih, vojak šteje rane, pastir ovce.

Navita de ventis, de taurus narrat arator, enumerat miles vulnera, pastor oves.

Motiti se je človeško, odpuščati pa božansko.

Errare humanum est, ignoscere divinum.

Motiti se je človeško, ponoviti napako je vražje.

Errare humanum est, perseverare diabolicum.(Seneka)

Moža obnori žena in vino.

Reddunt delirium femia, vina virum.

Mrtvi te pozdravljajo.Tisti, ki jim je usojeno umreti, te pozdravljajo (tradicionalni pozdrav gladiatorjev pred bojem)

Morituri te salutant. 

 

 

N

 

Na čast.

Ad honorem. 

Na orlovih krilih.

Alis aquilae.

Na primer.

Exepli gratia.

Na splošno.

In abstracto.

Na veliko let!

Ad multos annos!  

Nad močmi. (Brez pooblastil.)

Ultra vires.

Naj čevljar ne sodi o stvareh nad čevljem!

Ne supra crepidam sutor iudicaret!

Naj jezik ne teče pred pametjo.

Lingua mentum ne praecurrat.

Naj kazen ne bo večja od krivde.

Ne maior poena quam culpa sit.

Naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica.

Nesciat sinistra tua, quid faciat dextera tua.

Naj neumni ne bodo v boljšem položaju od pametnih.

Ne melioris condicionis sint stulti quam perit. 

Naj se govor ujema z življenjem.

Concordet sremo cum vita. 

Naj te ne bo sram, ker želiš biti poučen o tem, kar nisi vedel; nekaj vedeti je ponos, sramota je, če se nočeš ničesar naučiti.

Ne pudeat quae nescieris te velle doceri; scire aliquid laus est, pudor est nil discere velle.

Naj te ne skrbi to, kar se te ne tiče.

Tua quod nihil refert, ne cures.

Naj te prizadene močnejši ali slabotnejši je vseeno: če te je prizadel slabotnejši, prizanesi njemu, če močnejši, prizanesi sebi.

Aut potentior te aut imbecillior laest: si imbecillior, parce illi, si potentior, tibi.

Najbolj je treba iskati to, kar je vredno vedno imeti.

Maxime quaerendum, quod semper erit retinendum. 

Najboljši govornik je tisti, ki z malo besedami pove veliko.

Optimus orator est,qui paucis verbis plurima dicit.

Najboljši je tisti, ki je najmanj zloben.

Pro optimo est minimale malus.

Najboljši.

Non plus ultra.

Najmočnejše je prijateljstvo med enakimi.

Firmissima est inter pares amicitia.

Najprej živi potem filozofiraj.

Primum vivere dende philosophari.

Najprej, ne škodi. (zdravnikov princip).

Primum non nocere.

Največji bedak v vsej večnosti.

Asinus asinorum in saecula saeculorum.

Napajaš tuja polja, tvoja pa so žejna.

Alienos agros irrigas tuis sitientibus.

Napaka v govoru, povedanem.

Lapsus linguae.

Napaka v pisanju, pisavi.

Lapsus calami.

Napaka v spominu.

Lapsus memoriae.

Narava je najlepša v majhnih stvareh.

Naturai in minima maxima.

Narava nam je dala kratko življenje, vendar je večen spomin na dobro preživeto življenje.

Brevis a natura vita nobis dana est; at memoria bene redditae vitae sempiterna.

Naredi podobno.

Fac simile.

Naredil sem, kar sem zmogel; bolje naj naredijo sposobnejši.

Quod potui, feci; faciant meliora potentes.

Naslajati se s tujimi težavami, je nečloveška naslada.

Alienis delectari malis volupatis inhumana. 

Nasprotja se zdravijo z njihovimi nasprotji.

Contraria contrariis curantur.

Nasvet vedno manjka, ko je najpotrebnejši.

Semper consilium tum deest cum est opus maxime.

Navada je druga narava.

Usus est altera natura.

Navada norca je smejati se brez razloga.

Stuliti est sine causa ridere.

Ne bodi tujcu služabnik, če si lahko svoj gospodar.

Alterius non sit, qui suus esse potest. 

Ne boj se srdite žene, ker, kadar žena joče, s solzami pripravlja prevaro.

Coniugis iratae noli tu verba timere, nam lacrimis struit insidias, cum femina plorat.

Ne gre za to, kako dolgo si živel, ampak kako dobro.

Non quam diu, sed quam bene vixeris, refert.

Ne kupujem upanja za denar.

Ego spem pretio non emo.

Ne mečite biserov pred svinje.

Neque mittatis margaritas ante porcus.

Ne morem soditi, kdaj kdo govori.

Arbtrii non est nostri,quid quisque loquatur.

Ne morem živeti s tabo niti brez tebe.

Nec sine te nec tecum vivere possum.

Ne moreš se vedno prepirati s tistim, ki oporeka osnove resnice.

Contra principia negantem non est disputandum.

Ne orji z volom in oslom skupaj!

Non arabis in bove simul et asino.

Ne privzemam nobenih hipotez. (Ne pravim, da je katerakoli hipoteza resnična).

Hypotheses non fingo.(Newton)

Ne proslavljaj pred zmago.

Ante victoriam ne canas triumphum.

Ne skrbi za tuje stvari.

Aliena ne cures.

Ne sodite, da ne boste sojeni.

Nolite iudicare, ut non iudicementi.

Ne spodobi se vse vsem letom.

Non omnibus annis omnia curveniunt. 

Ne stori drugemu to, kar ne želiš, da drugi storijo tebi.

Ne facias alteri, tibi quod minime fierei vis.

Ne učimo se za šolo, pač pa za življenje.

Non scholae, sed vitae discimus.(Seneka)

Ne verjemi obrazu.

Nolito fronti credere.

Ne zna živeti, kdor se ne zna pretvarjati.

Vivere nescit, qui nescit dissimulare.

Ne znam verjeti obljubam, verjamem danemu.

Nescio promissis credere, credo datis.

Ne živi da bi jedel, ampak jej, da bi živel.

Ne vivas, ut edas, sed edas, ut vivere possis.

Ne živi tisti, ki živi, ampak tisti, ki je zdrav in močan.

Non est vivere, sed valere vita.

Ne živim da jem, pač pa jem, da živim.

Non ut edam vivo, sed ut vivam edo.

Nepopisan list.

Tabula rasa.

Nepoznavanje prava škoduje.

Ignorantia iuris nocet.

Nepoznavanje zakona ni opravičilo.

Ignorantia legis non excusat.

Nesreča je proložnost za krepost.

Calamitas virtutis occasio est.

Nesreča neumnega je poduk pamentnemu.

Casusdementis correctio fit sapientis.

Nesreča odkriva, ali imaš prijatelja ali samo njegovo ime.

Amicum an nomen habeas, aperit calamitis. 

Nesreča pride sama od sebe.

Mala ultro adsunt.

Nesreča uči verovati in moliti.

Adversae res admonent religionum.

Neumnež ima vedno neumnost za modrost.

Stultus stultitiam semper putat esse sophiam. 

Nevarna so prijateljstva močnih.

Potentium amicitiae sunt pericolosae. 

Neznana dežela.

Terra incognita.  

Neznano ne mika.

Ignoti nulla cupido.

Ni bilo velikega genija brez primesi norosti.

Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit.

Ni denarja, ni nič.

Deficiente pecunia deficit omne.

Ni dobro človeku samemu biti.

Non est bonum esse hominem solum. 

Ni gotovo, na katerem kraju te čaka smrt: zato jo ti pričakuj na vsakem kraju.

Inocertum est, quo te loco mors exspectet: itaque tu illam omni loco exspecta.

Ni krčmarja, ki ne bi znal ostriči gosta.

Cauponium nullis tondendae nescius artis.

Ni leka proti moči smrti.

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.

Ni prav govoriti eno, delati pa drugo.

Nec aliud sentire nec aliud loqui.

Ni pravila brez izjeme.

Nulla regula sine exceptione.

Ni prevara prevarati tistega, ki te vara.

Fallere fallentem non est fraus.

Ni rešitve brez vrline, ni vrline brez dela.

Nulla salus-sine virtute, nulla virtus sine labore. 

Ni sama sreča slepa, ampak zaslepi tudi tiste, ki jih objame.

Non enim ipsa Fortuna caeca est, sed eos etiam plerumque efficit caecos, quos complexa est.

Ni se sramota učiti, ampak ne znati.

Discere non est vitiosum sed ignorare.

Ni skrivnosti tam, kjer vlada pijanstvo.

Nullum secretum est ubi regnat ebrietas.

Ni treba slediti množici.

Multitudo non est sequenda. 

Ni vedno od zdravnika odvisno, če se bolnik opomore.

Non est in medico semper, relevetur ut aeger. 

Ni vrtnice brez trnja!

Nulla rosa sine spina!

Ni vse zlato kar se sveti.

Non omne quod nitet aurum est.

Ni zdravila brez latinščine.

Nulla est medicina sine lingua Latina.

Nič brez previdnosti.

Nil sine numini.

Nič ni močnejše od zlata.

Nihil est potentius auro. 

Nič ni novega pod soncem.

Nihil sub sole novum.

Nič ni tako nujno kot zdravilo.

Nulla res tam necessaria est quam medicina.

Nič ni težko za tiste, ki imajo krila.

Alis grave nil. 

Nič ni večnega, malokaj je trajno.

Nihil perpetuum, pauca diuturna sunt.

Nič se ne rodi iz ničesar, nič se ne more vrniti v nič.

Gigni de nihilo nihilum, in nihilum nil posse reveriti. 

Nič se ne suši tako hitro kot solza.

Nihil lacrima citius arescit.

Ničesar ni, kar ženska ne bi dopustila sebi, ničesar, kar bi imela za sramotno.

Nil non permittit mulier sibi, turpe putat nil. 

Nihče ne more služiti dvema gospodarjema.

Nemo potest duobus dominis servire.

Nihče ne naredi napake molče.

Silendo nemo peccat.

Nihče ne pleše trezen, razen če je popolnoma nor.

Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit.

Nihče ne pleše trezen.

Nemo saltat sobrius.

Nihče ne pride do velike slave brez velikega truda.

Magna venit nulli sine magno fama labore. 

Nihče ne vidi, ko je noro zaljubljen.

Insano nemo in amore videt.

Nihče ni brez pomanjkljivosti.

Neno sine vitio est.

Nihče ni tako star, da bi se mu zdelo nemogoče živeti še eno leto.

Nemo enim est tam senex qui se annum non putet posse vivere.

Nihče nima rad tistega, ki vedno kliče "daj mi".

Illum nullus amat, semper "da mihi" clamat.

Nihče prostovoljno ne prepušča oblast drugemu.

Nemo alteri concedit imperium volnes. 

Nihče se s hudičem ne igra nekaznovano.

Nemo cum diabolo iocatur impune.

Nihče si ne sme poželeti tujega.

Aliena concupiscere nemo debet. 

Nikakršna slava ni prehiteti osla.

Nulla est gloria praetarire asellos.

Nikogar ni, ki ne bi enkrat zapustil zakonito pot.

Nemo est, qui non legitimo quandoque a callerecedat.

Nikogar se ne sme obtoževati, razen pred bogom.

Accusare nemo se debet nisi coram deo.

Nikoli ne verjemi človeku, ki veliko govori.

Nimquam credatur homini, qui multa loquitur.

Nikoli ni prepozno kreniti po poti dobrega obnašanja.

Sera numquam est ad bonus mores via.

Nikoli se zlo ne zdravi z zlom.

Numquam malum malo curatur. 

Nisem bil, bil sem, nisem, ni mi mar. (najdeno na nagrobnih kamnih, okrajšano kot NFFNSNC)

Non fui, fui, non sum, non curo.

Nisem ljubil, tudi če sem hrepenel po tem, da bi ljubil.

Nondum amabam, et amare amabam.

Nismo rojeni le sami zase.

Non nobis solum nati sumus.

Niti danes, niti včeraj, niti jutri ne verjemi ženski.

Non hodie, nec heri, nec eras crede mulieri.

Niti ena pot ni nedostopna vrlini.

Invia virtuti nulla est via.

Niti neugodnosti nas ne zastrašijo.

Nec aspera terrent. 

Noben ne more več pravic prenesti na drugega, kot jih ima sam. (pravni rek)

Nullum multum ius ad alium transferre potest, cum ipse haberet.

Nobenega človeka ne hvali pred smrtjo.

Ante mortum ne laudes hominem quemquam. 

Nobenega dneva brez črte.

Nulla dies sine linea.

Nora imena so povsod.

Nomina stultorum ubique locorum.

Norec je, kdor skrbi za tuje, svoje pa zanemarja.

Stulti est aliena curare, sua negligere.

Nova dežela.

Terra nova. 

Nuja zakone spreminja.

Necessitas caret lege.

 

 

O

 

O mrtvih govorimo le dobro.

De mortuis nil nisi bene.

O okusih se ne razpravlja.

De gustibus non est disputandum.

O, časi! O, morale!

O tempora! O mores! (Cicero)

O, srečni kmetje, če bi se le zavedali svoje sreče.

O fortunatos nimium sua si bona norint, agricolas.(Vergil)

Ob zori.

Prima luce. 

Obilna opreznost ne škodi.

Abundans cautela non nocet .

Obleka naredi človeka.

Vestis virum reddit.

Obleka ne povzdigne človeka, pač pa človek obleko.

Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum.

Obvladati sebe je največja oblast.

Imperare sibi maximum imperium est. 

Očem je potrebno bolj verjeti kot ušesom.

Oculis magishabenda fides quam auribus. 

Očitno.Vidno.

Ad oculos.

Od Boga - kralj, od kralja - zakon.

A deo rex, a rege lex.

Od daleč je vse krasno.

Major e longinquo reverentia.(Kornelij Tacit)

Od drugega pričakuj, kar bi drugemu naredil.

Ab alio expectes, alteri quod feceris.

Od glave do peta.

A capite usque ad calcem.

Od jajca do jabolk.

Ab ovo usque ad mala.(Horac)    

Od obilne hrane prihaja želodcu največja kazen.

E magna coena stomacho fit maxima poena.

Od tu, moč in varnost.

Hinc robur et securitas.

Odlična vrlina je znati molčati o stvareh.

Exsima est virtus praestare silentia rebus.

Odslovljeni ste.

Ite missa est pojdite.

Oholost, zavist in jeza so izvori prestopka.

Culparum fontes sunt fastus, livor et ira.

Oko za oko, zob za zob.

Oculum pro oculo, et dentem pro dente.

On ima srečo v ljubezni.

Secundae res ei de amore sunt.

Opravljeno delo je prijetno.

Acti labores iucundi.

Opustite upanja tisti, ki vstopite tu.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate. 

Osel je oslu lep in prasec prascu.

Asinus asino et sus sui pulcher.

Ostani neznanec.

Ama nesceiri.

Otroci in pijanci govorijo resnico.

Vinum lac senum.

 

 

P

 

Pameten bo vladal svoji naravi, neumni ji bo služil.

Animo imperabit sapiens, stultus servit.

Pazi, komu verjameš.

Cui fidas, vide.

Pijanost vzame več življenj kot meč.

Plures crapula quam gladius perdidit.

Pijem, piješ, pije. Rekel sem. Pika

Bibo, bibis, bibit. Dixi. Punctum.

Pisan zakon.

Lex scripta.

Piti je človeško, torej pijmo.

Bibere humantium est, ergo bibamus.

Plemenita modrost ne pride pred svojimi leti.

Non venti ante suos prudentia nobilis annos.

Po opravljenem delu je prijetno počivati.

Grata quies post exhaustum solet esse laborem.

Po svoji volji.

Ex bene placito.

Po tem ni zaradi tega.

Post hoc non est propter hoc.

Po večerji ne počivaj, pač pa miljo daleč hodi.

Post cenam non stare sed mille passus meare.

Po vinu je potreben spanec.

Somni post vina petuntur.

Po vsem svetu vlada kralj - denar.

Imperat in toto regina pacunia mundo. 

Po zakonu, po pravici.

De iure.

Po zmerni hrani človek dobro spi.

Somnus sanitatis in homine parco.

Podarjenemu konju se ne gleda v zobe.

Donato non sunt ora inspicienda caballo.

Podobni se podobnemu veseli.

Similis simili gaudet.

Podobno zdravi podobno. Klin se s klinom izbija.

Similia similibus curantur.

Pogosto tudi mali pes zaustavi vepra.

A cane non magno saepe tenetur aper.

Pogumen je govor iz čaše.

Audax est ad pocula sermo.

Pohlep je temelj vseh napak.

Omnium vitiorum fundamentum est avaritia.

Pohlep po denarju je poguba prijateljev.

Pestis in amicitia pecuniae cupiditas.

Pohlepnež vedno kaj pogreša.

Semper avarus eget.(Horacij)

Pojdi v miru!

Vade in pace.

Pojdi z mano.

Vade mecum.

Pokvarjenost najboljših je najslabša.

Corruptio optimi pessima .  

Poln trebuh noče študirati.

Plenus venter non studet libenter.

Polovico dela ima, kdor začne.

Dimidum facti, qui coepit, habet. 

Pomagati je treba z dejanji, ne z besedami.

Re opitalandum, non verbis.

Pomladni čas.

Tempus vernum.

Ponavljanja niso dobro sprejeta.

Bis repetita non placent.(Horacij)

Ponavljanje je mati učenja.

Repetitio est mater studiorum.

Ponor izziva ponor.

Abyssus abyssum invocat.

Popuščaj, pa boš zmagal (pametnejši popusti).

Cedento victor abibis.

Posebej za to.Za ta primer.

Ad hoc.

Poskrbi sam zase.

Cura te ipsum.  

Posledica sledi vzroku.

Effectus sequitur casuam.

Poslušaj, glej, molči, če želiš živeti.

Audi, vide, tace, si tu vis vivere.

Poštenje premaga nadarjenost,skromnost pa umetnost.

Ingenium probitas artemque modestia vincit.

Pošteno živeti, drugega ne prizadeti, vsem pa dati to, kar jim pripada, so osnovna načela pravičnosti.

Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere, iuris praecepta sunt.

Potrebno je poznati ne samo povode in izhode dogajanj, ampak tudi njihov smisel in vzroke.

Necesse est, ut non modo casus eventusque rerum, sed ratio etiam causaeque noscantur.

Pozdravljen Cezar, tisti ki gredo v smrt zate te pozdravljajo!

Ave Caesar, morituri te salutant!(pozdrav rimskih gladiatorjev Cezarju)

Poznaj se!

Nosce te ipsum!

Pozno prihaja slava pepelu.

Cineri gloria sera venit. 

Požrešnost je uničila več ljudi kot meč.

Gula plures quam gladius permit.

Prava vrlina je biti brez man.

Prima virtus est vitio carere.

Pravica prve noči.

Jus primae noctis.  

Pravica včasih spi, umre pa nikdar.

Dormit aliquando ius, moritur numquam.

Pravica za vse.

Justitia omnibus.

Pravičnim se odpira vsaka pot; nobena steza ni prepovedana vrlini.

Omne bonis aperitur iter; via nulla negatur virtuti.

Pravijo, da je treba veliko čitati, ne pa raznovrstno.

Aiunt multium legendum esse, non multa. 

Pravijo: največja pravica je pogosto največja zloba.

Dicunt: ius summum saepe summa est malitia.

Pred dobrim sodnikom več pomenijo dokazi kot priče.

Apud bonum iudicem argumenta plus quam testes valent. 

Pred očmi imamo tuje pomanjkljivosti, naše pa so nam na hrbtu.

Aliena vitia in ocilus habemus, a tergo nostra sunt.

Preden obtožiš drugega, preglej svoje lastno življenje.

Cumaccusas alium, propriam prius inspice vitam.

Predmet spora.

Corpus delicti.

Preiti od osla na vole.

Ab asinis ad boves transcendere.

Prek trnja do zvezd. (Moto agencije NASA.)

Per aspera ad astra.

Prekleta lakota za zlatom.

Auri sacra fames.(Vergil)

Premetenost se premaga s premetenostjo.

Ars deluditur arte.

Prepir zaljubljenih je obnavljanje ljubezni.

Amantium irae amortis integrio est.

Prepovedujem.

Veto. 

Prepoznavam sledove stare ljubezni.

Agnosco veteris vestigia flammae. 

Prepusti se toku.

Ventis secundis, tene cursum.

Pretresen od valov, vendar ne bo potonil.

Fluctuat nec mergitur.(napis na grbu Pariza)  

Prevarati, jokati, presti, to je za ženo določil bog.

Fallere, flere, nere, statuit Deus in muliere.

Prijatelj pripelje prijatelja v reko, vendar ga ne utopi.

Allicit in fluvium, non mergit amicus in illum.

Prijatelji so tatovi čas

Amici fures temporum. a.

Prijateljstvo je mogoče samo med dobrimi.

Amicitia nisi inter bonos esse non potest.

Prijetno s koristnim.

Dulce cum utili.

Prilizovanje hrani slabosti.

Adulatio vitorum alitrix.

Pripravljeni smo na vse.

Ad omnia parati sumus.

Prisegaj z besedami učitelja.

Iurare in verba magistri.

Prisluhniti je treba tudi drugi strani. Vsaka medalja ima dve plati.

Audiatur et altera pars.

Prišel bo čas, ko si boš zaželel iskrenega prijatelja.

Erit tempus, cum tu verum amicum desideres. 

Prišel, videl, šel.

Veni, vidi, vadi. 

Prišel, videl, zmagal.

Veni, vidi, vici.(Julij Cezar)

Prizadeta čistost se ne more popraviti z nikakršno umetnostjo.

Laesa pudicitia est nulla reparabilis arte. 

Proti dejstvom ni dokazovanja.

Contra factum non datur argumentu.

Proti moči smrti ni zdravila v vrtovih.

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.

Proti resnici ne moremo nič.

Nihil possumus contra veritatem.

Proti.

Versus (vs).  

Puhlost puhlosti; vse je nično. (Vse je zaman.)

Vanitas vanitatum et omnia vanitas. 

 

 

R

 

Raje bom oral kot tako ljubil.

Arare mavelim quam sic amare.

Ravno kot tak. (Takšen kot je.)

Talis qualis. 

Različni ljudje različno mislijo.

Diversi diversa putant.

Razum je mož.

Mens cujusque is est quisque.

Razumni ljudje upoštevajo vse čase, neumni samo sedanjost.

Tempora cuncta solent homines spectare saqaces, ad praesensa solum respicit insipiens.

Rečeno - storjeno.

Dictum-factum.

Redka ptica. (Nenavadna, izredna stvar.)

Rara avis.  

Redki so srečni časi, ko lahko misliš, kar hočeš, in govoriš, kar misliš.

Rara temporum felicitas, ubi sentre, quae velis, et quae sentis, dicere licit.

Resnica je hči časa.

Veritas temporis filia.

Resnica je močna.

Fortis est veritas. 

Resnica premaga vse stvari.

Veritas omnia vincit. 

Resnica se pripisuje vinu.

Veritas attributa vino est. 

Resnica te bo osvobodila.

Veritas vos liberabit.  

Resnica ustvarja mržnjo

Veritas odium paret.(Terence) 

Resnica vse zmaguje.

Vincit omnia veritas.

Resnica, enotnost, ljubezen

Veritas unitas caritas.  .

Resničen razlog.

Vera causa.   

Roka roko umije.

Manus manum lavat.

 

 

S

 

S časom postajamo pametnejši.

Aetate reddimur prudentiores.

S konja na osla.

Ab equis ad asinos.

S pisanjem se naučiš pisati, z govorjenjem govoriti.

Scribere scribendo, dicendo dicere disces.

S prstom obrzdaj usta.

Digito comesce labellum.

S starostjo prihaja tudi izkušnja.

Seris venit usus ab annis.

S svojo lastno roko. (Lastnoročno.)

Manu propria (m.p.).

S ščepcem soli.

Cum granum salis.

Sam sebe popravi preden popraviš drugega.

Te corrigas prius alterum quam corrigas.

Samo da je nam dobro.

Dummodo nobis bene.

Samo to, kar prinaša korist, godi, ostalo zaudarja.

Sola iuvant, quae lucra ferunt, sed cetera sordent.

Sanje bolanega človeka.

Aegri somnia. 

Sanjski privid je le odsev, le podoba obraza nasproti obrazu.

Hoc secundum hoc visio somniorum, ante faciem hominis simulitudo hominis.

Sir in kruh so najboljša hrana za zdrave.

Caseus et panis sunt optima fercula sanis.

Siromak je ponoči in podnevi vedno varen.

Pauper nocte atque die securus ubique.

Siromak se spremeni, če postane bogat.

Pauper mutator, si dives efficatur.

Siromaštvo je najboljši dokaz poštenosti.

Bonae mentis soror est paupertas.

Siromaštvo je nesreča samo za tistega, ki se mu upira.

Paupertas nulli malum est nisi repugnanti.

Skratka.

In brevi.

Skromnost je temelj vrlin.

Modestia virtutum fundamentum.

Slaba družba pokvari dobre nravi.

Corrumpunt mores bonos colloquia mala.

Sladak je dela sad.

Dulcis ex labore fructus.

Sladko in častno je umreti za domovino.   

Dulce et decorum est pro patria mori.(Horacij)                

Slava daje moč.

Dat gloria vires.

Slava premaganim.

Gloria victis.

Slava učenca je slava učitelja.

Gloria discipuli, gloria magistri.

Slavni in svobodni.

Gloriosus et liber. 

Slavno je pozabljati krivice.

Gloriosum est iniurias oblivisci.

Slepe so oči, ko se pamet z drugim ukvarja.

Caeci sunt oculi, cum animus alias res agit.

Sloga meščanov je zid mest.

Concordia civium murus urbium.

Smej se, če si pameten!

Ride si sapis!

Smo toliko, kolikor zmoremo.

Tantum sumus, quantum possumus.

Smrt dohiti tudi človeka, ki beži.

Mors et fugacem persquitur virum. 

Smrt hitro pride.

Cita mors ruit.

Smrt vse izenači.

Omnia mors aequat.

Smrt vse izenači; neenaki se rodimo, enaki umremo.

Aequat omnis cinis, impares nascimur, pares morimur.

Sodišče je za siromake zaprto.

Curia pauperibus clasta est.

Sonce sveti vsem.

Sol lucet omnibus.(Gaj Petronij Arbiter)

Sovražnika, četudi je mali, ne smeš nikoli podcenjevati.

Hostis, etamsi vilis, numquam contemnendus.

Spomni se [svoje] smrti. v pomenu: smrtnosti. Tudi, ironično: "Spomni se umreti." je moto menihov iz Trappe.

Memento mori.

Spoznaj značaj in naravo prijateljev, vendar jih ne sovraži.

Amici mores noveris, non oderis.

Sprememba razveseljuje.

Variatio delectat.

Srce govori srcu.

Cor ad cor loquitur.  

Srce modrega je v njegovi desnici, srce norca pa njegovi levici.

Cor sapientis in dextera eius, et cor stulti in sinistra illius.

Srce ne vara.

Cor non mentitur.

Sreča daje prednost pogumnim.

Fortes fortuna uvat  ali Audaces fortuna juvat. 

Sreča hitreje umre, kot se rodi.

Velocius moritur quam oritur felicitas.

Sreča je na strani hrabrih

Audentes fortuna iuvat.(Vergil)

Sreča je slepa.

Fortuna caeca est.

Sreča naredi bogastvo, trud pa časti.

Divitias fortuna studium parit honores.

Sreča prijatelje združuje, pomanjkanje pa jih preizkuša.

Fortuna amicos parat, inopia amicos probat.

Srečen [je tisti], ki lahko dojame stvari.

Felix qui potuit rerum cognoscere.(Vergil)

Srečen je tisti, ki lahko pomaga vsem, ki jim lahko pomaga. ali, zelo različno, "Srečen je tisti, ki lahko izkoristi tiste, na katere ima vpliv."

Beatus, qui prodest, quibus potest.

Srednja pot.

Via media.  

Starega volka bo vznemirjala vrana.

A cornice lupus turbabitur inveteratus.

Stari ljudje so kot mali otroci.

Senes bis pueri.

Staro se lahko spreminja samo na slabše.

Antiqua non facile mutantur nisi in peius.

Starost je sama po sebi bolezen.

Morbus insanabilis senectus.

Starost prihaja počasi, neopazno.

Sensim sine sensu aetas senescit. 

Starost se pritihotapi neopazno.

Obrepit non intellecta senectum.

Stiskam ne moreš ubežati,lahko jih premagaš.

Effugere non potest necessitates,potes vincere.

Stopi nazaj!

Vade retro. (Publij Terent)

Storil je tisti, ki ima od tega dobiček.

Is fecit, cui prodest.

Stramotno je vedno jemati in nič dajati.

Dedecus est semper sumere nilque dare.

Strast misli o tem, kar ji je všeč, ne o tem, kar je dovoljeno.

Volvit cupido, quod libet, non quod licet.

Strela ne gre v koprive.

Mala herba non interit. 

Stroga pravičnost.

Aequa lanx.

Sveta Nedolžnost.  (Sveta preprostost.)

Sancta Simplicitas. 

Svobodnemu človeku ne pristaja služenje sovražniku.

Hominem liberum dedecet hostibus servire. 

Svoje varuje, kdor si prizadeva, da je varovano skupno.

Sua servat, qui salva esse volut communia.

Svojo naravo lahko obvladaš, premagaš nikoli.

Naturam frenarepotes, sed vincere numquam.

 

 

Š

 

Šalo na stran.

Extra iocum.

Še bogu je komaj mogoče ljubiti in biti pameten.

Amare et sapere vix deo conceditur.

Še enkrat toliko.

Alterumu tantum.

Šiba božja.

Flagellum dei.  

 

 

T

 

Tako mine slava sveta.

Sic transit gloria mundi.

Teorija brez prakse je kot voz brez kolesa.

Teoria sine praxis, sicut rota sine axis. 

Težave pogosto spodbudijo iznajdljivost.

Ingenium mala saepe movent. 

Težje je živeti v strahu pred smrtjo kot umreti.

Mortem timere crudelius, est quam mori. 

Težje stvari ostanejo.

Graviora manent.  

Težko boš obdržal lepo žensko.

Aegre formosam poteris servare puellam.

Težko je spoznati samega sebe.

Difficile est se noscere ipsum. 

Težko se je odreči dolgi ljubezni.

Difficile est longum subito deponere.

Tisti, ki imajo ušesa za poslušanje, slišijo!

Qui habet aures audiendi audiat.

Tisti, ki se ga vsi bojijo, se sam boji vseh njih.

Qui omnes metuunt, ille omnes metuit.

Tisti, ki so živeli pred nami, so veliko naredili, vendar ne vsega.

Multum egerunt, qui ante nos fuerunt, sed non peregerunt. 

Tisti, ki želi dati malo, ne sme zahtevati veliko.

Qui vult dare parva non debet magna rogare.

Tisti, o komur vsi govorijo dobro, je zelo bogat.

Cui omnes bene dicunt, possidet populi bona.

Tistim ki si mnogo želijo, mnogo primankuje.

Multa petentibus desunt multa.

Tišina je zlata. (Molk je zlato.)

Silentium est aureum. 

To je zakon za vse: močnejši popusti.

Lex omnium est: potentori cede. 

To nam je prirojeno; da vedno sovražiš tistega, ki si se ga prestrašil.

Hoc natura est insitum, ut quem timueris, hunc semper oderis. 

Treba je misliti na korist,a še bolj na poštenost.

Utilitatis ratio habenda, verum honestatis magis.

Treznost je mati kreposti.

Genetrix virtutum frugalitas. 

Trije naredijo družbo.

Tres faciunt collegium.

Trikrat na dan.

Ter in die. 

Trkajte in odprlo se vam bo.

Pulsate et aperietur vobis. 

Tu in zdaj.

Hic et nunc.

Tu je Rodos, tu skoči. (v pomenu: pa se dokaži)

Hic Rhodus, hic salta. (Ezop)

Tudi enkrat izgovorjena beseda neustavljivo leti.

Et semel emissum volat irrevocabile verbum. 

Tudi na zadnji poti ima siromak mir.

Etiam in obsessia via pauperi pax est.

Tudi od sovražnika se lahko marsikaj naučiš.

Et ab hoste doceri.

Tudi ovca se opira, ko je poškodovana.

Laesta atiam ovis repugnat.

Tudi samo znanje je moč.

Nam et ipsa scientia potestas est.

Tudi siromak ima svoje radosti.

Habet et sua gaudia pauper. 

Tudi ti, [moj] sin.

Tu quoque fili.(Julij Cezar)

Tudi ti, Brut!

Et tu, Brute! (Julij Cezar ob atentatu)

Tuja koza nosi večje vime.

Aliena capella gerit distentius uber.

Tuje je všeč nam, naše pa je bolj všeč drugim

Alienum nobis, nostrum plus aliis placet. .

 

 

U

 

Učimo se za življenje, ne za šolo.

Vitae, non scholae discimus.

Učinki hude bolezni so pogosto neznani.

Saepe morborum gravium exitus incerti sunt.

Ugled in ljubezen težko shajata.

Vix conveninunt auctoritas et caritas.

Ugled je največji okras starosti.

Apex est autem senectutis uactoritas.

Umetnost je dolga, življenje kratko.

Ars longa, vita brevis.

Umetnost zaradi umetnosti.

Ars gratia artis. 

Upanja se ne da obvladati, vse upanje je odvisno od prihodnosti.

Spes nescit vinci, sres pendet tota futuris.

Upanje pomaga siromaku, zaklad lakomnežu, smrt pa nesrečniku.

Spes inopem, res avarum, mors miserium levit.

Upravljati s kopjem, ki ga je drugi zavihtel.

Ab alio amentates hastas torquere.

Ure minevajo in dnevi in meseci in leta in nikoli se ne vrne čas, ki je minil.

Horea quidem cedunt et dies et mensens et anni, nec praeteritum tempus umquam revertitur.

Usoda vodi življenje, ne modrost.

Vitam regit fortuna, non sapientia.

 

 

V

 

V bistvu.

De facto.

V dobro veri.

Bona fide.

V dvomu, v korist obtoženega.

In dubio pro reo. 

V eni roki nosi kamen, z drugo kaži kruh.

Altera manu fert lapidum, panem ostentat altera.

V nesreči ne izgubi poguma.

Rebus in adversis animum submittere noli.

V nesreči ne smeš jokati, ampak iskati zdravila.

Non luctu, sed remedio opus est in malis. 

V nevarnosti se pokaže, kdo je mož.

In discrimine apparet,qui vir.

V ničemer ne boš uspel, če prideš brez darila.

Proficies in nihilo, dum veneris absque dativo. 

V prisotnosti zdravnika ne škodi nič.

Praesente medico nihil nocet.

V prvih letih smo se tudi mi obnašali kot fantki.

A primis et nos pueriliter egimus annis.

V sredino stvari.

In medias res.

V stiski spoznaš prijatelja.

In angustiis amici apparent.

V trenutku se zgodi to, kar upaš celo leto.

Accidit in puncto, quod non speratur in anno.

V vinu je resnica.

In vino veritas.

V živo.

In vivo.

Vaja dela mojstra.

Usus magister est optimus.

Varno je o vsem brati, ne pa tudi vsemu verjeti.

Tutum omnia legere, non omnibus credere.

Včerajšnja napaka naj ti je danes učitelj.

Error hesternus sit tibi doctor hodiernus.

Več dobrega je v enem kot v množici.

Plus est in uno quam in truba boni. 

Več je vredno premišljeno delati kot razburjeno misliti.

Agere considerate pluris quam cogitare prudenter.

Več je vredno to, kar je narejeno, kot to, kar je napisano.

Plus actum quam scriptum valet. 

Več oči vidi več kot eno oko. Več glav več ve.

Oculi plus vident quam oculus.

Več prijateljev pridobi miza kot poštenost.

Plus amicos mensa quam mens concipit bona.

Več zakona, več pravice.

Summum ius summa inuria.(Cicero)

Večja sreča je dajati kakor prejemati.

Beatius est magis dare quam accipere.

Večji okras je plemeniti vedenje kot plemeniti sorodniki.

Nobilitas morum magis ornat quam genitorum. 

Vedno obstaja neki razlog.

Causa semper aliqua subest.

Vedno višje.

Semper excelsius. 

Velika je moč navade. (Navada je železna srajca.)

Magna est vis consuetudinis.  

Velike vode ne morejo pogasiti ljubezni in reke je ne morejo preplaviti.

Aquae multae non potuerunt extinguere caritatem, nec fluminaobruent illam.

Veliko je poklicanih, a malo izvoljenih

Multi enim sunt vocati, pauci vero electi.

Veliko jih veliko ve, nihče vse.

Multi multa sciunt, nemo omnia. 

Veliko nejevolje prihaja od norega jezika.

E lingua stulta veniuntr incommoda multa.

Veliko se jih laže, da prevarajo, veliko, ker so bili prevarani.

Multi mentiuntur, ut decipiant, multi quia decepti sunt.

Veliko tega ublaži starost.

Multa vetutas lenit.

Vem da nič ne vem.

Scio me nihil scire.(Sokrat)

Veselo srce podarja zdravje, potrt duh pa suši kosti.

Animus gaudens aetatem floridam facit, spiritus tristis exsiccat ossa.

Vest po dejanju je dež po žetvi.

Consilium post facta imber post tempora frugum.

Videl boš veliko volkov v ovčjem krznu.

Multosque lopus sub pelle videbis agnorum.

Vidim in priznavam dobro, vendar sledim slabšemu

Video meliora proboque deteriora sequor.(Ovid)

Vino daje pogum.

Dant animos vina.

Vino in glasba razveselita srce.

Vinum et musica laetificant cor.

Vino je mleko starcu.

Vinum animi senum.

Vino napravi ljudi vesele in iznajdljive.

Mortales laetos vinum facit atque facetos.

Vino tudi modre poneumlja.

Vinum dementat et sapientes.

Vodo ven, vino not.

Aquam foras, vinum intro. 

Vojno pravo.

Jus in bello. 

Vok ne ugrizne volka. (Vrana vrani ne izkljuje oči.)

Lupus non mordet lupum. 

Vola se veže za rogove, človeka za besedo.

Verba ligant homines. Taurorum cornua funes.

Volk dlako menja, narave nikoli.

Lupus pilum mutat, non mentem.

Vprašaj svojo vest.

In te descende. 

Vrana vrani ne izkljuje oči.

Cornix cornici numquam oculos effodit.

Vrlina je dragocenejša od čistega zlata

Virtus fulvo pretiosior auro..

Vsak človek se lahko zmoti. Motiti se je človeško.

Cuiusvis hominis est errare.(Cicero)

Vsak dan je treba imeti za zadnji.

Omnis dies velut ultimus putandus est.

Vsak greši v svojo škodo.

Sibi quisque peccat.

Vsak ima svojo voljo.

Velle suum cuique est.

Vsak je svoje sreče kovač.

Est unus quisque faber ipse suae fortunae.

Vsak je svoje sreče kovač.

Fortunae faber est qulibet ipse suae. 

Vsak najmanj pozna sebe.

Minime sibi quisque notus est.

Vsak ne more narediti vsega.

Non omnia possumus omnes.(Vergil)

Vsak nosi svoj križ.

Quisque suas sustinet cruces.

Vsak se lahko moti, vendar le bedak vztraja v svoji napaki.

Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare.

Vsak začetek je težak.

Omne initium difficile. 

Vsakdo je lahko bogat z obljubami.

Promissis dives quilibet esse potest.

Vsakdo je sebi všeč in vsakdo se sebi zdi moder.

Quisque sibi placet et sapiens sibi quisque videtur.

Vsakdo uboga seme svoje narave.

Naturae sequitur semina quisque suae.

Vsakemu je svoje lepo.

Summ cuique pulchrum est. 

Vsakemu svoj čas.

Sua cuique hora.

Vsakemu svoje.

Suum cuique.

Vsako opozorilo in kazen mora biti brez žalitev

Omnis autem et animadversio et castigatio contumelia vacare debet. .

Vsako zlo se na začetku z lahkoto ustavi.

Omne malum nascens facile opprimitur. 

Vsakomur je določen dan smrti.

Certa dies leti est cunctis.

Vsakomur ni dano, da bi šel v Korint.

Non licet omnibus adire Corinthum.(Horacij)

Vse človekovo življenje ni nič drugega kot pot k smrti.

Homines tota vita nihil aliud quam ad mortem inter est.

Vse je dobro, kar se dobro konča.

Finis et bonum idem est.

Vse kar imam nosim s seboj.

Omnia mea mecum porto.

Vse kar je dovoljeno Jupitru, ni dovoljeno biku.

Quod licet Iovis, non licet bovis.

Vse znaš, če vse bereš.

Cuneta sapis,si cuncta legis.

Vse, kar se rodi, umre.

Deficit omne, quod nascitur.

Vsi bi radi, da je njim bolje kot drugim.

Omnes sibi melius esse malunt quam alteri.

Vsi ljudje si želijo zdravja, vendar pogosto delajo vse, kar škodi njihovemu zdravju.

Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria sunt, faciunt.

Vsi si želijo biti hvaljeni.

Omnes mortales sese laudarier optanat.

Vsi zli primeri so nastali iz dobrih stvari.

Omnia mala exempla ex rebus bonis orta sunt.

 

 

Z

 

Z dvema sredstvoma se vse stvari lahko potrdi ali ovrže - z razumom in oblastjo.

Duo sunt instrumentia ad omnes res aut confirmandas aut impugnandas, ratio et autoritas.

Z naporom marsikaj, brez znoja nič.

Quodcumque labore, sine sudore nihil. 

Z otrokom je treba ravnati z največjo spoštljivostjo. Juvenal, Satire

Maxima debetur puero reverentia.

Z visokega se pade zaradi sovraštva, z ljubeznijo pa se le malo vzdigne.

Alta cadunt odiis, parva extolluntur amore. 

Za človeka je vino kakor življenje, če ga pije zmerno.

Aequa vita hominibus vinum in sobrietate, si bibas illudmoderate, eris sobrius.

Za dobro in srečno življenje zadostujejo vrline.

Ut vivas bene ac beate, sola virtus sufficit.

Za dobro publike.

Pro bono publico. 

Za dušo, ki pričakuje, ni nič dovolj hitro.

Animo cupienti nihil satis festinatur.

Za zaklinjanje zaljubljenih ni kazni.

Amantis insiurandum poena non habet.

Zabloda vodi strah do napake.

In vitium ducit culpae fuga.

Začetek ljubezni je sladek, konec pa bridek.

Principium dulce est, sed finis amoris amarus.

Zadnja metoda. ( V skrajni sili.)

Ultima ratio. 

Zakon (je) kralj.

Lex rex.  

Zakon brez otrok je kot dan brez sonca.

Coniugium sine prole est dies sine sole.

Zakon je krut, a je [še vedno] zakon.

Dura lex, sed lex.    

Zakon povračila. (Oko za oko.)

Lex talionis. 

Zakon prihaja izza zlata.

Aurum lex sequitur.

Zakon spretnosti.

Lex artis.  

Zakon zemlje.

Legem terrae.

Zakon, ki ni bil napisan. Nepisani zakoni.

Lex non scripta.  

Zakoni brez morale (so) jalovi.

Leges sine moribus vanae. 

Zakoni človeka se rodijo, živijo in umrejo.

Leges humanae nascuntur, vivunt, et moriuntur.

Zamudnikom ostanejo le kosti. Kdor prvi pride, prvi melje.

Tarde venientibus ossa.

Zapri usta, odpri oči.

Claude os, aperi oculos.

Zares težko je biti dober človek.

Vere arduum est vere fiere virum bonum. 

Zaupaj, a glej komu.

Fide, sed qui, vide.

Zavist vznemirja bogastvo.

Invidia vexantur opes.

Zavist zasleduje slavo.

Gloriam invidiasequitur.

Zbogom, kuščarji.

Valeas, lacerta!

Zdaj je čas pitja.

Nunc est bibendum. (Horacij)

Zdaj odženite skrbi z vinom.

Nunc vino pellite curas.

Zdrav duh v zdravem telesu.

Mens sana in corpore sano.(Juvenalis) 

Zdravilo enega človeka je drugemu strup.

Quod medicina aliis, aliis est acre venenum.

Zdraviti bolne z znanjem

Per scientiam ad salutem aegroti. 

Zdravnik zdravi, narava ozdravi.

Medicus curat, natura sanat.

Zdravo in zbogom!

Ave atque vale. 

Zelo malo je blizu nič.

Minimum est nihilo proximum.

Zgodovina je učiteljica življenja.

Historia magistra vitale. 

Zgradil sem spomenik, trajnejši od brona

Exegi monumentum aere perennius.(Horacij)

Zjutraj poglej, kaj je treba narediti, zvečer pa, kaj je narejeno.

Mane vide, quid sit faciendum, sero, quod actum.

Zlata sredina.

Aurea mediocritas.

Zlo je povsod to, kar je preveč.

Virtium est ubique, qoud nimium est.

Zloben človek vse obrne na zlo.

Malus omnia in malum verit. 

Zloraba ne ukinja običaja.

Abusus non tollit usum.

Zloraba ni uporaba, ampak pokvarjenost.

Abusus non est usus, sed corruptela.

Zmaga ali smrt!

Vincere aut mori!

Zmaga ali smrt.  Ali osvojiti ali umreti.

Aut vincere aut mori. 

Zmagovita stvar je razveselila bogove, a premagana je razveselila Kata

Victrix causa diis placuit sed victa Catoni.(Lucanus)

Zvest prijatelj je redek.

Amicus fidus rarus.

Zvesti prijatelj je močna zaščita; kdor ga je našel, je našel zaklad.

Amicus fidelis protectio fortis; qui autem invenit thesaurum.

Zvestoba obvezuje zvestobo.

Fides obligat fidem.

 

 

Ž

 

Žalost spremlja veselje.

Gaudii maeror comes.

Železo je treba kovati, dokler žari.

Cum ferrumcandet, cudare quemquem decet.

Železo se brusi z železom.

Ferrum ferro exacuitur.

Žena je zlo, vendar nujno zlo.

Malum est mulier, sed necessarium malum.

Žena, ki je nezvesta možu, je brodolom vsega.

Naufragium rerum est mulier male fida marito. 

Žena, ki prinaša doto, vlada možu.

Dotata mulier virum regit.

Ženska ali ljubi ali sovraži, tretjega ni.

Aut amat aut odit mulier, nihil est tertium.

Ženska je začetek in konec svoje družine.

Multa familiae suae et caput et finis est.

Ženska se bolj veseli lepote kot poštenja.

Femina de specie plus gaudet quam probitate.

Živeti ob tujem kruhu.

Aliena vivere quadra. 

Živi kot lahko, ko ne moreš kot hočeš.

Vivas, ut possis, quando nequis, ut velis.

Živim v upanju.

In spe nascendi.

Živimo samo trenutek, še manj kot trenutek.

Punctum est, quod vivimus, et adhuc puncto minus.

Življenje in čas bežita, se ne vrneta več.

Vita fugit, fugiuntque tempora, non redeunt.

Življenje se odmika s hitro nogo.

Cito pede labitur aetas.

Življenjepis.

Curriculum vitae.

 

 

 
~*~*~    Moj Net    ~*~*~